Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Ivanje selo je društvo 1. kategorije, Gasilska zveza (GZ) Cerknica. Društvo opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanjem na območju Občine Cerknica. Deluje tudi na širšem območju, kadar je poklicano na intervencijo. V društvu največjo pozornost posvečamo delu z mladimi člani ter izobraževanju in usposabljanju operativnih članov. Mladim članom društva poizkušamo z različnimi dejavnostmi vzbuditi zanimanje za prostovoljno opravljanje gasilske službe, ter gojiti vrednote kot so solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo, ki so v današnji družbi vse pogosteje spregledane. Tako se mladina udeležuje na veliko različnih tekmovanjih in dosega odlične rezultate na vseh nivojih.

Požarno območje ter njegova lega in lastnosti

Naše požarno območje obsega 11,6 kvadratnih kilometrov in leži na severozahodni strani Krajevne skupnosti (KS) Rakek. Meji s PGD Rakek na južni in jugovzhodni strani, s PGD Unec na južni in jugozahodni strani, s PGD Planina na zahodni strani, s PGD Laze-Jakovica na severozahodni strani ter s PGD Bezuljak na vzhodni strani. Sama vas je razpotegnjena na severni strani rakovške uvale ob cesti Logatec – Rakek in leži na nadmorski višini 537 m ter ima približno 220 prebivalcev. Sam teren je zelo razgiban. Zaradi obsežnih gozdnih in travniških površin, ki se nahajajo na našem območju je nevarnost gozdno-travniških požarov velika. To nevarnost povečuje še bližina železniške proge, ki je speljana tik nad vasjo in avtocesta, ki deli vas na dva dela. Po obeh se prepelje tudi velika količina nevarnih snovi. Tudi sam dostop je zaradi tega velikokrat otežen. Vas sestavljajo predvsem stanovanjske hiše s pripadajočimi gospodarskimi objekti. V vasi ni industrije, so pa manjše obrtne delavnice, ki predstavljajo potencialno nevarnost za nastanek požara.

Požarno območje PGD Ivanje selo se v večini nahaja na skalnatih kraških tleh. Pod vasjo se razprostira Planinsko polje z reko Unico, ki v času obilnega dežja prestopi bregove. Okolica kraja Ivanje selo je pretežno poraščena z gozdom. Na predelih, kjer so bili do nedavnega travniki, se je zaradi opuščanja obdelave površin razrasel gozd. Na predelih, kjer je bilo vedno poraščenost z gozdom prevladuje jelka, smreka in bukev. Površine, ki se obdelujejo, so večinoma v bližnji okolici vasi.

Ivanje selo nima večjih naravnih vodnih virov. Manjši izviri in naravni vodnjaki se nahajajo med železniško progo in avtocesto. Nevarnosti pred plazovi in lezenjem tal je manjše verjetnosti, vendar se ta še ni zaznala in pojavila. Verjetnost potresov je majhna. V zimskem času obstaja povečana nevarnost tvorjenja žleda (večji leta 2014). Ob pojavu močnega južnega vetra sama vas ni ogrožena, saj leži v nekakšni “kotanji”.

Sestava kraja

V kraju ni večstanovanjskih objektov, javnih poslopij oziroma poslopij z večjo koncentracijo ljudi, kot tudi ni tovarn. Pretežno večino kraja zavzemajo individualne stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji (kmetije).

Glavne prometnice in prehodnost:

– Avtocesta Postojna-Ljubljana, po kateri dnevno potuje več tisoč ljudi, deli kraj na dva dela.
– Nad vasjo poteka dvotirna elektrificirana železniška proga Divača-Ljubljana. Na območju Ivanjega sela so tudi trije nivojski prehodi varovani z avtomatskimi zapornicami.
– Skozi naselje poteka regionalna cesta Logatec-Rakek z omejitvijo za tovorna vozila do 7,5 t.

Večje in ponavljajoče nevarnosti

Ker je Slovenija tranzitna država, se po avtocesti, ki pelje skozi naselje, vsak dan prevaža več ton različnega tovora in po njej potuje veliko ljudi, kar predstavlja potencialno nevarnost za nastanek različnih nesreč (prometne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi,…). V poletnem in sušnem času je povečana nevarnost gozdnih požarov. Predvsem v bližini železniške proge je ta nevarnost še povečana zaradi iskrenja vlakovnih zavor. V zimskem času je zaradi relativno visoke nadmorske višine kraja (537 m) velika nevarnost žledu, poledic ter občasnih zelo nizkih temperatur. Zelo veliko nevarnost za okolje predstavljajo razlitja nevarnih snovi. Tla so v pretežnem delu kraška in močno propustna. Vsako razlitje ima daljnosežne posledice za zelo široko območje.

Lokacija gasilskega doma

Gasilski dom PGD Ivanje selo se nahaja ob glavni prometnici Logatec-Rakek v neposredni bližini avtoceste. V vasi je gasilski dom center vasi, ob njem pa se nahaja makadamska površina z igrali za otroke, katera služi tudi za izvajanje vaj mladine ter operative.

Aktiviranje enote PGD Ivanje selo

Gasilsko enoto se lahko aktivira preko sistema za javno alarmiranje, ki je nameščeno na strehi gasilskega doma, preko telefonskega klica iz ReCO ali preko tihega alarmiranja (pozivniki), kateri je najpogostejši način aktiviranja. Poznamo tudi samoaktiviranje operativne enote. Ker v enoti ni dovolj pozivnikov za vse člane operativne enote, se opravlja naknadno alarmiranje članov preko SMS sporočil.