Dokumenti

Dokumenti PGD:

Pristopna izjava PGD Ivanje selo-mladina

Pristopna izjava PGD Ivanje selo

Soglasje za opravljanje pripravništva v PGD Ivanje selo

Zakonodaja:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: ZVNDN-UPB1, ZVNDN-B

Zakon o gasilstvu: ZGas-UPB1

Zakon o varstvu pred požarom: ZVPoz-UPB1, ZVPoz-C, ZVPoz-D

Zakon o društvih: ZDru-1-UPB2

Zakon o varstvu pred utopitvami: ZVU-UPB1, ZVU-B

Pravila gasilske službe

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZRP

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Splošni akti GZS:

Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih