Dokumenti

Dokumenti PGD:

Pristopna izjava PGD Ivanje selo-mladina

Pristopna izjava PGD Ivanje selo

Soglasje za opravljanje pripravništva v PGD Ivanje selo

Izpisnica PGD Ivanje selo

Zakonodaja:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: ZVNDN

Zakon o gasilstvu: ZGas

Zakon o varstvu pred požarom: ZVPoz

Zakon o društvih: ZDru-1

Zakon o varstvu pred utopitvami: ZVU

Pravila gasilske službe

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZRP

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Splošni akti GZS:

Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih