Vabilo na Občni zbor 2023

VABIMO 

na redni letni občni zbor PGD Ivanje selo, ki bo
v soboto 25.02.2023 ob 19:00 uri

 

v prostorih gasilskega doma v Ivanjem selu.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Poročila:

– predsednika,
– poveljnika,
– gospodarja,
– komisij (mladina, članice, veterani),
– finančno poročilo,
– nadzornega odbora,
– verifikacijske komisije.

4. Razprava na poročila in sprejem sklepov.
5. Razrešnica dosedanjemu predsedniku, poveljniku in organom društva.
6. Volitve novega predsednika in poveljnika ter organov društva.
7. Obravnava programa dela in nabav za leto 2023 in potrditev.
8. Podelitev činov in značk za dolgoletno delo.
9. Pobude in predlogi za tekoče leto.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotna najmanj tretjina članov.

Občnega zbora se udeležimo v svečanih gasilskih uniformah ali delovnih uniformah.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik PGD:
Nik Žorž, l.r.

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2023

Kandidacijska komisija izvoljena dne, 30.12.2022, v sestavi:

  1. Alja Čekada, predsednica Kandidacijske komisije
  2. Erik Grgič, podpredsednik Kandidacijske komisije
  3. Žan Hrestak, član kandidacijske komisije

objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2023
(PRENOS: Razpis_kandidacijski postopek_volitve 2023)

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Ivanje selo v letu 2023 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Ivanje selo:

  • Poveljnik PGD Ivanje selo
  • Predsednik PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Disciplinske komisije PGD Ivanje selo

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Ivanje selo.

Kandidate za poveljnika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Ivanje selo.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IVANJE SELO, Ivanje selo 6, 1381 Rakek ali oddati osebno, najkasneje do vključno 11.02.2023.

PRENOS: Izjava-Sprejem_kandidature_za_predsednika,_poveljnika_in_druge_člane_organov
PRENOS: Podpisana_lista_članov_predlagateljev

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2023«.

Prispele vloge po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

Ivanje selo, 20.1.2023